Rozdział 9 Zmienne kategoryczne

Zmienne kategoryczne najczęściej prezentujemy jako tabele, a następnie stosujemy do nich “test chi-kwadrat” i coś nam z tego wychodzi. Okazuje się, że test “chi-kwadrat” mówi nam tylko czy struktura danych (rozmieszczenie ich w rzędach i kolumnach) jest zgodna z założeniem ich niezależności, czy nie. Alternatywnym testem tutaj jest test Fishera.

9.0.1 Modelowanie ilorazu przy pomocy regresji logistycznej

Przy pomocy tej analizy możemy sprawdzić, które zmienne mają istotny statystycznie wpływ na ryzyko (np. palenie zwiększa ryzyko wystąpienia nowotworu wargi), a nawet konkretnie oszacować o ile to ryzyko się zmienia.

9.0.2 Wiele, wiele innych, bardziej skomplikowanych technik, którymi w tym podręczniku zajmować się nie będziemy.

Przejdźmy najpierw do podstawowych charakterystyk związanych z danymi dychotomicznymi. o