Zrób sobie generator

Niedawno tak się złożyło, że miałem do dyspozycji funkcję gęstości prawdopodobieństwa i musiałem zrobić sobie generator liczb losowych na jej podstawie. Zadanie to jest zaskakująco proste do zaimplementowania w R, więc postanowiłem napisać o tym krótki artykuł. Żeby uatrakcyjnić i zadanie, postarałem się wkomponować ten problem w proste zadanie na obliczenie rozkładu aposteriori z dziwacznego rozkładu apriori. Jeżeli przyszliście tutaj po kod R i teorię, to kliknijcie tutaj (link), jeżeli chcecie przeczytać rozwiązanie fajnego problemu, czytajcie dalej.

Przechodzimy teraz do skonstruowania generatora. W teorii prawdopodobieństwa możemy znaleźć następujące twierdzenie:

Jeżeli zmienna losowa \(X\) ma ciągłą dystrubuantę \(F_X(x)\) i zdefiniujemy zmienną losową \(Y = F_X(x)\), to \(Y\) ma rozkład jednorodny w przedziale \([0,1]\).

Załóżmy chwilowo, że \(F_X(x)\) jest rosnąca (czyli w żadnym miejscu nie jest stała1). Wtedy żeby wygenerować zmienną losową z tego rozkładu wystarczy wylosować liczbę \(u\) z rozkładu jednorodnego i rozwiązać równanie \(u = F(x)\) ze względu na \(x\).

Z rozkładu prawdopodobieństwa w naszym zadaniu możemy policzyć dystrubuantę (CDF): \[ F_Q(q) = \left\{\begin{array}{l} 0\;\; dla \;\;q\in (-\infty, 0)\\ \int_0^{q}f(t)dt = \int_0^{q}3t^2 dt = q^3\;\; dla\;\; q\in [0, 1]\\ 1\;\; dla\;\; q\in (1, \infty) \end{array}\right. \]

Ponieważ znajdujemy się w przedziale \([0,1]\)1 nie będziemy komplikować i od razu zdefiniujemy funkcję

myGenerator <- function(number, invTransFunction)
 invTransFunction(runif(number))

gdzie number to liczba liczb losowych do wygenerowania a invTransFunction to funkcja \(F^{-1}_X(u)\).

W naszym przypadku

invTransFunction <- function(y)
 (y)^(1/3)

Sprawdźmy teraz nasze obliczenia rysując teoretyczny wykres rozważanej gęstości prawdopodobieństwa i histogram wykonany przez nasz generator:

oldpar <- par(mfrow = c(1,2))
curve(3*x^2, from = 0, to = 1, ylim = c(0,3), lwd = 4, col = "red")
hist(myGenerator(10000000, invTransFunction), 
   prob = T, 
   breaks = 1000, 
   main = "", 
   col = "red")

Spróbujmy teraz wykonać analityczne obliczenia - zaczynamy od \(P(A)\). Nie od razu widać, jak można to prawdopodobieństwo policzyć. Gdybyśmy jednak wiedzieli jaka liczba \(q\) została wylosowana, to z całą pewnością prawdopodobieństwo wylosowania reszki wynosiłoby \(q\). Stwierdzenie “gdybyśmy znali \(q\)” sugeruje prawdopodobieństwo warunkowe. Ubierzmy powyższe słowa w notację matematyczną:

\[ P(A|Q=q) = p_{Reszka|Q}(Reszka|Q = q) = q, \]

i z twierdzenia o pełnym prawdopodobienstwie możemy znaleźć \(P(A)\):

\[ P(A) = \int_0^1f(q)p_{Reszka|Q}(Reszka|Q = q) dq = \int_0^1 3q^2\cdot q dq = \frac{3}{4}. \]

Takie zadania zwykle są proste, gdy analityczne rozwiązanie mamy przed oczami. Jeżeli nie jesteśmy pewni swojego wyniku, to możemy po prostu sytuację zasymulować! Z R prawdopodobieństwo i statystyka stają się dziedzinami eksperymentalnymi.

Najpierw wolosujmy sobie 1000000 liczb z naszego rozkładu:

n <- 1000000
coinBiases <- myGenerator(n, invTransFunction)

i porzucajmy monetą

tossesA <- sapply(coinBiases, 
         function(x) sample(c(1,0), 1, prob = c(x, 1-x)))
headProbability <- mean(tossesA)
headProbability
## [1] 0.750148

Każdy rzut jest wykonywany inną monetą - prawdopodobieństwo reszki dla każdej z nich jest wylosowane z rozkładu \(f(q)\). Wykonaliśmy 1000000 rzutów różnymi monetami i uzyskaliśmy proporcję reszek równą 0.750148 - wynik ten jest zgodny z naszymi wcześniejszymi obliczeniami. Nie jest to żaden dowód - jedynie numeryczne potwierdzenie prawidłowości wyniku.

Popatrzmy jeszcze przez chwilę na kawałek kodu powyżej: sapply(coinBiases, function(x) sample(c(1,0), 1, prob = c(x, 1-x))). Funkcja sapply każdy element wektora coinBiases (prawdopodobieństwa reszek) wysyla do anonimowej funkcji, która jednokrotnie “rzuca monetą”. W wyniku otrzymujemy wektor rzutów monetą - funkcja sapply stara się uprościć wynik (stąd sapply, s - jak simplify) i zwrócić go nam w jak najprostszej postaci.

2

W drugiej części zadania musimy policzyć rozkład prawdopodobieństwa \(Q\) gdy wiemy, że w wyniku rzutu monetą uzyskaliśmy reszkę. Łatwo to obliczyć z twierdzenia Bayesa: \[ f_{Q|A} = \frac{p_{A|Q}(A|Q=q)f_{Q}(q)}{P(A)} = \frac{q\cdot 3q^2}{3/4} = 4q^{3}. \]

Całkując od 0 do 1 przekonujemy się, że faktycznie jest to gęstość prawdopodobieństwa (całka wynosi 1).

Czy możemy sprawdzić wynik symulacją?

Pewnie! Wybierzmy sobie jakąś konkretną wartość \(q\), np. 0.7. Gęstość prawdopodobieństwa, że wylosowana reszka pochodzi z rzutu monetą o \(q = 0.7\) powinna wynosić \(4(0.7)^3 = 1.372\) (pamiętajmy, że gęstość może być większa od 1 - prawdopodobieństwo natomiast nie).

Ponieważ mamy do czynienia z gęstością, nie możemy wysymulować precyzyjnej odpowiedzi. W związku z tym *wśród monet, które dały reszkę wyszukamy te, w których \(q\) jest w przedziale \([0.69, 0.71]\).

condProb <- mean(coinBiases[tossesA == 1] > 0.69 & coinBiases[tossesA == 1] < 0.71)
condProb
## [1] 0.02743059

Z obliczeń analitcznych mamy \[ P(0.69 < q \leq 0.71) = \int_{0.69}^{0.71}4q^2 dq \simeq 0.02\cdot 4\cdot 0.7^3 = 0.02744 \] czyli symulacja jest zgodna z obliczeniami analitycznymi. Jeżeli ktoś ma kawałek wolnego procesora i trochę czasu, to może sobie wysymulować pełny warunkowy rozkład prawdopodobieństwa.

3

Ostatnia część to obliczenie \(P(B|A)\), czyli jakie jest prawdopodobieństwo, że przy drugim rzucie monetą również uzyskamy reszkę. Powyższe sformułowanie prawdopodobieństwa warunkowego możemy wyrazić następująco: w pierwszym rzucie wyszła nam reszka, z czego wynika, że jesteśmy we wszechświecie, gdzie rozkład \(Q\) zadany jest wzorem \(4q^3\) - jakie jest prawdopodobieństwo uzyskania reszki w tym wszechświecie?

Analitycznie \[ P(B) = \int_0^1 f_{Q|A}(q|A) P(B|Q=q) dq = \int_0^1 4q^3\cdot q dq = \frac{4}{5}. \]

Żeby sprawdzić to symulacyjne musimy rzucić każdą monetą drugi raz

tossesB <- sapply(coinBiases, function(x) sample(c(1,0), 1, prob = c(x, 1-x)))

a następnie sprawdzić ile razy wystąpiła reszka za pierwszym rzutem i za drugim i wynik podzielić przez liczbę reszek za pierwszym razem.

condProbB <- sum(tossesB == 1 & tossesA == 1)/sum(tossesA == 1)
condProbB
## [1] 0.7998488

Jak widać zgodność jest doskonała.


1To ograniczenie jest dość poważne. Być może warto przeczytać tekst do końca i powrócić do tego miejsca.

Co zrobić, jeżeli funkcja jest odcinkami stała? W takim przypadku standardowa definicja funkcji odwrotnej, czyli \[F_X^{-1}(y)=x \Leftrightarrow F_X(x)=y, \] nie może zostać zastosowana na stałym odcinku, ponieważ każdy \(x\) z tego odcinka spełnia powyższy warunek i nie mamy funkcji odwrotnej. W takim przypadku możemy jednak zdefiniować \[F_X^{-1}=\mathrm{inf}\{x: F_X(x)\geq y\}, \] i w miejscach, gdzie \(F_X(x)\) jest rosnąca uzyskujemy definicję równoważną poprzedniej, a na odcinkach stałości wybieramy najmniejszy \(x\) i przypisujemy mu odpowiednią wartość.

Popatrzmy jak można powyższe wywody ubrać w kod. Powiedzmy, że rozważamy teraz następującą funkcję gęstości:

Avatar
Jarosław Piskorski
Physicist and Medical Biologist

Research interest - heart rate variability, statistics, machine learning, time series analysis